Teknisk leverantör/ Technical supplier

Integrera Swish Handel enklare med en teknisk leverantör
För att ansluta sig till Swish Handel API behöver du ange en CPOC-ansvarig (Certificate Point Of Contact) som kan generera en CSR-fil (Certificate Signing Request) samt någon som kan installera certifikatet lokalt och koppla det till API:t. Det krävs alltså en hel del teknisk kunskap för att integrera Swish Handel.

Om det låter krångligt finns det en betydligt enklare väg att gå. När du skrivit avtalet med din bank kommer du erbjudas möjligheten att integrera Swish med hjälp av en så kallad teknisk leverantör. I dagsläget är det endast Swedbank som erbjuder detta men fler banker arbetar just nu på att implementera det. Det enda du behöver göra är att lämna dina uppgifter till den tekniska leverantören du väljer och får då hjälp med hela integrationen. Du kan se hela listan med tekniska leverantörer här.

Vill du bli en teknisk leverantör?
Som godkänd teknisk leverantör blir man tilldelad ett särskilt certifikat som möjliggör att du kan integrera Swish Handel åt dina kunder utan att generera enskilda certifikat per kund. Du blir istället upplagd med ett 987-nummer och din kund knyter sitt 123-nummer direkt till dig som teknisk leverantör. Specifikationen är densamma som vid direkt integration däremot validerar Swish att kundens 123-nummer är godkänt att anropas genom er.

För att bli en godkänd teknisk leverantör behöver du ansöka om ett avtal hos Swish och betala en engångsavgift på 10 000 SEK plus moms. Observera att du behöver ha en CPOC med svenskt BankID. Ansökan sker direkt till Magnus Lageson, produktchef på Swish, och så fort avtalet är signerat och godkänt läggs ni upp i vårt system och vi återkommer med ett 987-nummer.

Integrate Swish Commerce easier with a Technical Supplier
To access the Swish Commerce API, you need a Certificate Point Of Contact (CPOC) who can generate a Certificate Signing Request (CSR) file as well as someone who can install the certificate locally and connect it to the API. Hence, a great deal of technical knowledge is required to integrate Swish Commerce.

If it sounds complicated, there is a much easier way to go. When you have signed the agreement for Swish Commerce with your bank, you will be offered the opportunity to integrate Swish with the help of a so-called technical supplier. At the moment, only Swedbank offers this, however other banks are currently working on implementing it. After signing the agreement with the bank all you have to do is leave your information to the technical supplier you choose and then they will handle the rest. You can see the full list of technical suppliers here.

Want to become a Technical Supplier?
As an approved technical supplier you will be assigned a unique certificate that will enable you to integrate Swish Handel for your customers without generating individual certificates per customer. Instead, you will be given a 987-number and your customer will connect his 123-number directly to you as a technical supplier. The specification is the same as in the case of direct integration, however, Swish validates that the customer’s 123-number is approved to be called via you.

To become an approved technical supplier, you need to apply for an agreement from Swish and pay a one-time fee of SEK 10,000 plus VAT. Note that you need a CPOC with Swedish BankID. The application is made directly to Magnus Lageson, product manager at Swish, and as soon as the agreement is signed and approved we will return to you with a 987 -number.